Harmonizácia systému "Firma - podnik"

Aj firma je systém zložený z viacerých systémov v jeden celok. Hlavné časti systému firmy možno rozdeliť na:

 • Majiteľ a manažér firmy so svojimi zamestnancami
 • Firma so svojimi vnútornými procesmi
 • Trh na ktorom firma pracuje
 • Budova v ktorej je jej sídlo

Pokiaľ sa firme nedarí v akejkoľvek oblasti, vždy to má korene v hore uvedených častiach systému. Bez analýzy a následnej zmeny, ktorú musí zariadiť majiteľ a manažér firmy, sa nič nezmení. Cieľom našej analýzy a následnej optimalizácie je hlavne:

 • Viac úspechu:
  • Posilnenie osobnostných faktorov úspechu manažérov a rozhodujúcich zamestnancov firmy
  • Získavanie zákazníkov
  • Získavanie zákaziek
  • Zvýšenie produktivity firmy
  • Zrušenie existenčných úzkostí
  • Symboly na podporu úspechu
  • Motivácia a podpora spolupracovníkov
 • Viac príjmov:
  • Nahradiť nesprávne/deštruktívne vzory a presvedčenia na tému peniaze a úspech konštruktívnymi
  • Podporiť (prí)tok peňazí
  • Nájdenie vhodnej odmeny a vytvorenie rezonancie
  • Splácanie dlhov
  • Daňová harmonizácia
  • Použitie Feng-Shui v budove
 • Aké výhody je možné dosiahnuť harmonizáciou informačného poľa firmy
  • Získavanie zákazníkov
  • Zvýšenie obratu
  • Optimalizácia ziskov
  • Rýchle dosiahnutie cieľov
  • Úspora času
  • Nápomocná podpora v "krízových situáciách"
  • Zlepšená kvalita života
  • Zlepšená pracovná atmosféra
 • Čo musí byť všeobecne splnené aby sa majiteľ rozhodol pre analýzu a optimalizáciu prostredníctvom TimeWawer?
  • Uznanie nevyhnutnej zmeny v nás a našom živote a byť si vedomý, že naša dnešná situácia je hlavne výsledkom našich myšlienok, našej vôle, našich emócií a našich konaní
  • Ten, kto nie je spokojný so svojou situáciou, musí predovšetkým vyvolať zmeny v sebe samom. Choroby, krízy, nešťastie atď. môžeme oplakávať, alebo považovať za šťastie, ktoré nás má nasmerovať k tomu, aby sme premysleli svoju životnú cestu a rozhodli sa vydať iným smerom
  • Byť presvedčený že vnútorné zmeny v človeku sú často dôležitejšie, ako tie vo vonkajšom živote
  • Mať vôľu nasledovať vytrvalo ciele
  • Vedieť, že všetky naše udalosti a situácie riadime našim vedomím, neustále si niečo myslíme
  • Ak neriadime cieľavedome (myslenie a cítenie), nemali by sme sa čudovať, ak nie sme úspešní
  • Musíme vytrvalo nasledovať svoj cieľ a iní by nás z tejto cesty nemali zviesť.

Uvádzame jeden príklad z mnohých ďalších predpripravených šablón, na analýzu príčin disharmónie v podniku. Na požiadanie môžeme spracovať aj presnú šablónu štruktúry vašej firmy alebo podniku.

Dôležité je na začiatku zadefinovať reálne ciele, ktoré sa chcú optimalizáciou dosiahnuť, aby podľa týchto cieľov sa mohli prostredníctvom kvantového zariadenia TimeWaver zistiť príčiny disharmónie. Potom je už len na majiteľovi firmy ako bude pracovať na harmonizácii príčin. Samozrejme zariadenie TimeWaver nájde príčinu disharmónie a bude tieto kroky nápravy intenzívne podporovať v informačnom poli svojou optimalizáciou po dobu dohodnutú v kontrakte.

Vhodné je ciele aj kvantifikovať, aby sa celý proces optimalizácie dal vyhodnotiť. Napr: Zvýšenie zisku o.....%. Zníženie strát o....% a pod.

Postup pri analýze a optimalizácii firmy, podniku.

 • Vstupný rozhovor s majiteľom a manažérom firmy
 • Spracovanie vstupného dotazníka pre prácu na zmenách
 • Spracovanie cieľov, ktoré sa majú dosiahnuť(spracovanie poradca, odsúhlasenie klient)
 • Jednoduché ukážky analýzy podľa výberu klienta, aby videl v akej forme sú výstupy analýzy a ako rezonujú s jeho vnútorným presvedčením
 • Spracovanie a podpis kontraktu
 • Analýzy a ich odkonzultovanie s klientom
 • Určenie úloh týkajúcich sa zmien, ktoré má klient vykonať
 • Pravidelné stretnutia alebo konzultácie pre kontrolu plnenia úloh
 • Optimalizácia firmy od momentu analýzy do dohodnutej doby
 • Vyhodnotenie celého procesu